De Codextrein komt eraan!

De codextrein komt eraan. Momenteel houdt deze halt bij Het Vlaams Parlement.

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook 'Codex-trein' genaamd),  is ingediend in het Vlaams parlement. Ze bevat in de artikelen 88 tot 146 bepalingen die het Omgevingsvergunningendecreet wijzigen, ook al is deze net in voege.

De komst van de Codextrein brengt een groot aantal wijzigingen teweeg aan de VCRO enerzijds en in de regelgeving omtrent de omgevingsvergunning anderzijds. Deze wijzigingen zouden moeten bijdragen tot bevordering van de 'ruimtelijke rendementsverhoging' in Vlaanderen en dit op grond van de volgende pijlers: intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, het hergebruiken van reeds bestaande constructies en renovatie van de bestaande gebouwen

In totaal worden meer dan 200 wijzigingen doorgevoerd. We pikken er een aantal relevante voor u uit:

  • Beperken van de beroepsmogelijkheden bij vergunningsbeslissingen tot de personen die eerder bezwaar tijdens het openbaar onderzoek indienden. 
  • Verruiming van de mogelijkheden om het ruimtelijk rendement te optimaliseren, onder andere door te bepalen dat verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar in sommige gevallen niet langer bindend zijn;
  • Voortaan maken gemeenten ruimtelijke beleidsplannen op, in plaats van ruimtelijke structuurplannen. Niet alleen een naamswijziging, ook inhoudelijk is een beleidsplan anders opgebouwd;
  • De invoering van de mogelijkheid om gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen te vernietigen. Nu kunnen zij enkel worden geschorst door de toezichthoudende overheid;
  • Vereenvoudiging van de wijzigingsprocedure van verkavelingen op verzoek van de eigenaar(s);
  • Als een college de beslistermijn niet haalt is ze aan de aanvrager een boete van 2500 of 5000 euro verschuldigd. Op deze manier wordt geprobeerd het aantal stilzwijgende weigeringen terug te dringen;
  • Verlenging van de vervaltermijn van de vergunning in geval van overmacht (bvb: uitblijven van subsidies);
  • De aanduiding van 'signaalgebieden'.

URBAN QUANTUM volgt deze ontwikkelingen nauwgezet op. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

OPENBAAR ONDERZOEK ZONEVREEMDE BOSSEN

OPENBAAR ONDERZOEK ZONEVREEMDE BOSSEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017.

via onderstaande website kan u het openbaar onderzoek raadplegen:

https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

Tijdens dit openbaar onderzoek kan u een eventueel bezwaar indienen.

Urban Quantum bvba kan U zowel technisch als juridisch begeleiden met betrekking tot het indienen van een bezwaarschrift en eventueel latere procedures.