RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimtelijke ordening in België is een complex en uitdagend gegeven geworden. Urban Quantum begeleidt u doorheen alle administratieve en stedenbouwkundige perikelen en streeft naar een vlot en goed onderbouwd traject.

 

OMGEVINGSVERGUNNING

Urban Quantum begeleidt mee uw omgevingsvergunningsaanvraag of meldingsdossier, tezamen met de hele milieu- en stedenbouwkundige context en de randvoorwaarden. Indien nodig organiseren we een vooroverleg (projectvergadering) met de vergunningverlenende overheid en/of de adviserende diensten. Het dossier wordt dan door ons verdedigd voor de Omgevingsvergunningscommissie.

  •  MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN

Alle milieu-aspecten van een omgevingsvergunning worden onderzocht. Hierbij wordt nagegaan wat de te verwachten effecten zijn van uw project op de omgeving, bodem, water, mobiliteit, enz. Voor heel specifieke deelstudies wordt samengewerkt met gespecialiseerde studiebureau’s. Afhankelijk van de grootte van het project wordt dit gedaan onder de vorm van een ontheffingsdossier of een project-MER-screening. Alle deelaspecten van opstellen tot coördinatie kunnen verzorgd worden.

  • STEDENBOUWKUNDIGE ASPECTEN

Het onderzoeken van (juridisch) stedenbouwkundige aspecten van de omgevingsvergunning, het opstellen van het aanvraagformulier met alle bijlagen en het opstellen van alle deelnota’s.

  • SOCIO-ECONOMISCHE ASPECTEN               

Het opstellen van alle documenten met betrekking tot socio-economsiche aspecten van de omgevingsvergunning, analyse van de mobiliteit en de concurrentie binnen de ruime omgeving. Deze aspecten worden ook visueel in kaart gebracht.

  • SLOOPINVENTARIS

Het gedetailleerd opmeten van gebouwen en het opstellen van meetstaten voor afbraakwerken in functie van sloopaanvragen en subsidiedossiers. Het dossier wordt aangevuld met alle vereiste fotomateriaal en detailplannen.

 

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

De nodige documenten en verantwoordingsnota’s worden opgesteld ten behoeve van de aanvraag. Een stedenbouwkundig attest blijft 2 jaar geldig en geeft een juridische zekerheid tot het realiseren van een project.

 

PLANOLOGISCH ATTEST

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Urban Quantum maakt dit dossier van A tot Z op en is hiervoor de uitgelezen partner om dit in goede banen te leiden.

 

PROJECTVERGADERING

 Een aanvrager kan bij de voorbereiding van zijn vergunningsaanvraag voor een project, aan de vergunningverlenende overheid vragen om een projectvergadering te organiseren. Bedoeling is een antwoord te krijgen van de bevoegde overheid en de adviesinstanties op een aantal belangrijke vragen: kan dit project vergund worden in de voorgestelde vorm, of zijn er nog bijsturingen nodig? Een projectvergadering is de enige officiële vergadering die tot juridische zekerheid kunnen leiden voor het realiseren van een project.

 

PROJECTMERSCREENING

Alle stadsontwikkelingsprojecten, bedrijven, infrastructuurwerken,... moeten onderworpen worden aan een toetsing van de milieueffecten (project-m.e.r.-screening), waarin onderzocht wordt of een project aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten. Het ‘milieu' geldt hier in de ruime zin van het woord, en gaat niet enkel over water, afval, groen en natuur, maar bijvoorbeeld ook over mobiliteit, geluid, landschap en erfgoed.

Wanneer u een project of vergunningsaanvraag op stapel heeft staan, kan het aangewezen zijn om in een vroeg stadium reeds een voorafgaandelijke screening uit te voeren van de mogelijke milieu-impact en nagaan of maatregelen mogelijk zijn om een eventuele negatieve impact te milderen. Urban Quantum is hierin de uitgelezen partner om dit in goede banen te leiden.

 

IMPACTSTUDIE

Alle aspecten op het milieu en omgeving worden onderzocht. Milderen maatregelen worden voorgesteld zodat het project voor de omgeving aanvaardbaar kan worden.

 

 GROENSTUDIE

Inventarissen van bomen en struiken worden opgemaakt. Gedetailleerde aanplantingsplannen met bestekken worden opgesteld.

 

MOBILITEITSSTUDIE

Elke verkeerssituatie vraagt om een specifieke aanpak. Urban Quantum onderzoekt de mobiliteitsimpact van een project en zoekt naar een oplossing op maat. Wij adviseren overheden en particulieren bij uitvoeren van diverse verkeers- en mobiliteitsstudies en begeleidt MOBER-studies (mobiliteitseffectenrapporten), projectsubsidies en verkeersonderzoek. Dit gebeurt in samenwerking met MINT.

 

 WATERTOETS

De watertoets wordt uitgevoerd in alle details. Milderende maatregelen worden voorgesteld zodat het project aanvaardbaar wordt en geen schade door overstromingen zowel voor het bouwwerk als de omgeving wordt veroorzaakt. Ook de impact van een bronbemaling wordt bij een watertoets onderzocht.

 

BEROEPSDOSSIERS EN BEZWAREN

Urban Quantum stelt bezwaren en beroepen op en vertegenwoordigt de opdrachtgever op de hoorzitting.

 

ONDERSTEUNING DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

Gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening of stedenbouw worden ondersteund door het behandelen van aanvragen van de diverse omgevingsvergunningen. Tevens wordt ook de volledigheid van dossiers nagekeken. Patrick Vandevelde kan hiervoor terugvallen op zijn jarenlange ervaring van zijn vroegere functie als Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar bij de Vlaamse Overheid en als vertegenwoordiger bij de PMVC (Provinciale Milieuvergunningscommissie).